Kuluttajatutkimukset

Kuluttajatutkimuksissa saadaan havainnointiin ja tunneanalyysiin perustuvilla menetelmillä käytännönläheistä tietoa kuluttajien käyttötottumuksista, valintakäyttäytymisestä ja tuotteiden hyväksyttävyydestä. Tietoiset ja yksilöidymmät ruokavalinnat lisääntyvät, jolloin kuluttajalähtöisyyden rooli korostuu esimerkiksi tuotteen kilpailukyvyn säilyttämisessä. Kuluttajatutkimuksista saatava tieto voi toimia tukena esimerkiksi laiteinvestoinneille tai tuotteen pakkaussuunnittelussa. Tutkittavia tuotteita tai asioita voivat olla elintarvikkeet, ruokatuotteet, tuotepakkaukset, ostokäyttäytyminen sekä kauppaympäristö. Olemme toteuttaneet toimeksiantoja elintarvike-, ravitsemis- ja kaupanalan yrityksille.

Kuluttajatutkimuspalveluiden tavoitteena on tuottaa käyttäjätietoa tuotekehitykseen, hakea asiakkaan kanssa uusia palveluideoita sekä tuoteinnovaatioita ja edistää asiakkaan tuotteiden markkinointia ja menekkiä. Palvelukokonaisuus voi muodostua seuraavista:

 • aistinvaraiset arvioinnit (makutesti),
 • ryhmähaastattelut,
 • kuluttajien ostokäyttäytyminen,
 • erilaiset selvitykset.

Kiinnostuitko?
Voit lukea alta lisää tai ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme!

 

"Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikön toteuttama kalajalosteiden kuluttajatutkimus vahvisti näkemyksiämme investointitarpeista ja tarjosi käytännönläheistä tietoa toimintamme kehittämisen tueksi.”

- Toimitusjohtaja Markus Tolvanen, Pielisen Kalajaloste Oy

 Aistinvaraiset arvioinnit (makutesti)

 • Tuotekehityksen alkuvaiheessa oleville tuotteille tai valmiille tuotteelle.
 • Kuluttajaraati koostetaan kohderyhmää edustavista henkilöistä.
 • Kuluttajat arvioivat aistinvaraisesti kysyttyjä tuoteominaisuuksia, kuten makua, valvotussa testitilassa.
 • Tuotevertailua, eroavaisuuksien tai poikkeavuuksien tunnistamista, arvottamista, sijoittelua.
 • Tuotteiden hyväksyttävyys, miellyttävyys ja ostohalukkuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Tuloksista johdetaan käytännönläheisiä kehittämisideoita tuotekehityksen, tuotteistamisen sekä markkinoinnin tueksi.

Ryhmähaastattelut

 • Tuotekehityksen eri vaiheissa oleville tuotteille tai pakkauksille.
 • Soveltuu myös yrityksen tunnettavuuden, ostoympäristöihin liittyvien tekijöiden ym. kartoittamiseen.
 • Keskusteleva tilanne haastattelijan ohjaamana.
 • Kuluttajaymmärryksen laajentaminen käyttöyhteyksien tai -tapojen osalta, syy-seuraussuhteet.
 • Uusien näkökulmien ja mielipiteiden kartoittaminen.
 • Tutkimustilanne kuvataan ja nauhoitetaan.
 • Laadullisen aineiston avulla tuotetaan monipuolisesti kehitysideoista yrityksen toiminnan tueksi.

 

Kuluttajien ostokäyttäytyminen

 • Kuluttajan ostokäyttäytymisen tutkiminen aidossa valintaympäristössä.
 • Ainutlaatuinen tutkimusmenetelmä VAP WAVO (kauppakävely kuluttajan kanssa).
 • Kuluttajatietoa tuotteesta, todellisessa valintaympäristössä toimimisesta sekä näkökulmia tuotesijoittelusta, -valmistajista ja -pakkauksista.
 • Hyödynnettävää tietoa myös kaupan toimijoille.
 • Kuluttajalähtöisen tuotekehityksen tueksi ja asiakassegmenttien selkeyttämiseksi.

 

Selvitykset

 • Kohdemaan markkinat.
 • Markkinaselvitykset ja kilpailija-analyysit.
 • Trendit, raaka-aineet, tuotteet, valmistusprosessit ym.
 • Ravintosisältöön ja pakkausmerkintöhin liittyvät selvitykset.